1

Szkoła Podstawowa nr 50  im. Ossolineum we Wrocławiu w roku 2022 pozyskała środki w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 w ramach rządowego programu  „Aktywna tablica” otrzymała dofinansowanie 35000,00 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu zostało udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii głównie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach Programu szkoła zakupiła:

 • dodatkowy osprzęt do terapii EEG Biofeedback
 • sprzęt do terapii metodą Warnkego
 • program multimedialny Spektrum PRO

EEG Biofeedback

2

EG Biofeedback to skuteczna i bezpieczna metoda terapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie mózgu. Treningi mają atrakcyjną formę gier komputerowych w które dziecko z zaburzeniami funkcjonowania gra tylko i wyłącznie za pomocą własnych myśli. Ćwiczenia dostosowane są do wieku i możliwości pacjenta, mają charakter pozasłowny co jest szczególnie ważne u dzieci z zaburzoną mową, przy niepełnosprawnościach czy u dzieci z autyzmem. Trening EEG Biofeedback nastawiony jest na sukces. Osoba trenująca otrzymuje nagrody wyłącznie za samodzielne osiągniecia. Prawidłowo przeprowadzona terapia nie ma skutków ubocznych. Terapia zalecana jest dla osób w każdym wieku z różnymi zaburzeniami m.in. zaburzenia pamięci i uwagi, autyzm, zespół Aspergera, dysleksja, dysgrafia, zaburzenia snu, lęki, fobie, opóźniony rozwój mowy, pobudzenie psychoruchowe, moczenie nocne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, nerwica, dziecięce porażenia mózgowe, bóle głowy, silne zmęczenie, jąkanie.

Terapia metodą Warnkego

3

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce).

Odpowiedzi uzyskane przez pacjenta w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, na podstawie których terapeuta tworzy plan treningowy. Zgodnie z założeniami metody Warnkego, trening dostosowywany jest do posiadanych w danym momencie umiejętności pacjenta.

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

 • Trudności w nauce
 • Problemy w nauce czytania i pisania
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
 • Problemy logopedyczne
 • Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
 • Problemy w lateralizacji
 • Problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)
 • Problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.

Program multimedialny Spektrum PRO

Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym
i szkolnym.

 4

Program Spektrum PRO:

 • Daje możliwość wsparcia  rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Jest narzędziem w pracy terapeutycznej ze wszystkimi dziećmi, u których występują trudne zachowania

Zestaw ćwiczeń multimedialnych uczy dzieci funkcjonowania społecznego, skutecznie pomaga w terapii zaburzeń komunikacyjnych i przełamywaniu zachowań stereotypowych. Stanowi wsparcie dla uczniów i pacjentów ze spektrum autyzmu, ale też dla wszystkich dzieci potrzebujących wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego czy terapii psychologicznej.
Program rozwija takie kompetencje, jak funkcjonowanie w grupie, zachowania adekwatne do sytuacji, radzenie sobie z odmową, rozpoznawanie emocji
i gestów czy nawiązywanie relacji z sukcesem, co czyni go pomocnym w terapii procesów komunikacji bądź zaburzeń koncentracji i uwagi z zakresu ADHD i ADD. Ze względu na szeroki zakres oddziaływania program może być z powodzeniem używany wspomagająco w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.