Zima kalendarzowa trwa, lecz brak śniegu za oknem wywołał u wychowanków tęsknotę za
zimową aurą i był inspiracją do wykonania prac plastycznych przyprószonych śniegiem. Na zajęciach
uczniowie wykonali przepiękne prace plastyczne przedstawiające pejzaże zimowe- różnymi
technikami, które sprawiły uczniom wiele przyjemności i radości oraz ozdobiły nasz szkolny korytarz.

IMG 2718

IMG 2531   IMG 2533  IMG 2532

 

Zima, zima...

Pod­czas ostat­nich zajęć świe­tli­co­wych roz­ma­wia­li­śmy o spor­tach zimo­wych, jak rów­nież o kra­jach wiecz­nego śniegu. Dzieci oglą­dały pre­zen­ta­cję pt. „Zimowe dys­cy­pliny spor­towe”, aby posze­rzyć swoją wie­dzę. Ponadto roz­ma­wia­li­śmy o spor­tach zimo­wych, jakie lubią nasi ucznio­wie, jak rów­nież, roz­wią­zy­wa­li­śmy zagadki o tema­tyce zwią­za­nej ze spor­tami zimo­wymi. Ucz­nio­wie zapo­znali rów­nież się z cie­ka­wost­kami o zimo­wych kra­jach takich jak Grenlandia, Antark­tyda.

Na pod­su­mo­wa­nie zajęć świe­tli­czaki wyko­nały pla­kat pre­zen­tu­jący ich ulu­bione sporty zimowe, a także podo­bi­zny jed­nych z miesz­kań­ców kra­jów wiecz­nego śniegu, czyli pin­gwin­ków.

 

IMG 20240213 160830IMG 20240213 161336

 

Pączki, pączki, pączki…

Z okazji tłustego czwartku, uczniowie na zajęciach świetlicowych zapoznali się z pracą
ciastkarzy i zobaczyli jak produkuje się pączki. Zapraszamy do naszej kawiarenki i zapoznania się z
naszymi wyrobami ciastkarskimi, które wyglądają bardzo apetycznie wraz z odrobiną humoru!

 

IMG 2749                             IMG 2832

 IMG 2793

Mamy ogromną przyjemność ogłosić wyniki

XXIV MIEJSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO - ,,MASKA KARNAWAŁOWA’’.

Konkurs cieszył się ogromnym
zainteresowaniem a nadesłane prace prezentowały wysoki poziom artystyczny.
Przy wykonaniu masek zastosowano różne technik oraz prace wyróżniały się
pomysłowością i estetyką. Wybranie kilku najciekawszych prac było nie lada
wyzwaniem dla komisji, która podzieliła prace na dwie kategorie:
płaskie i przestrzenne.


Oto lista zwycięzców:
PRACE PŁASKIE
I MIEJSCE-ZOFIA OCHTERA, SP nr 45
II MIEJSCE- ISABELA FERNANDO, SP nr 11
III MIEJSCE- OLIWIA TRZEWIK, SP nr 1

PRACE PRZESTRZENNE
I MIEJSCE- YEWA KUKINA, SP nr 4
II MIEJSCE- ARMIN ANIŚKO, SP nr 96
III MIEJSCE- ANTONINA POMYKAŁA, SP nr 25

WYRÓŻNIENIA
HANNA ZIMMERMANN, SP nr 90
KORNELIA STANKIEWICZ, SP nr 25
LIWIA URBAŃSKA, SP nr 83
IGA TEUERLE, ZSP nr 23


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, zwycięzcom gratulujemy
i zapraszamy po odbiór dyplomów wraz z nagrodami.