UWAGA WIOSENNY KONKURS!!!

Zespół Nau­czy­cieli świe­tlicy zapra­sza do udziału w kon­kursie pla­stycz­nym:
Twór­czy recy­kling edy­cja: „Wro­cław­skie kra­snale z recy­klingu. ”
Kon­kurs skie­ro­wany jest do uczniów klas I –VIII.

Cele kon­kursu:
-Zwró­ce­nie uwagi uczniów na koniecz­ność wła­ści­wego postę­po­wa­nia z odpa­dami oraz moż­li­wość ponownego
ich wyko­rzy­sta­nia;
-Kształ­to­wa­nie postaw pro­eko­lo­gicz­nych;
-Rozwi­ja­nie uzdol­nień i zain­te­re­so­wań uczniów.

Warunki uczest­nic­twa:
Zada­nie kon­kursowe polega na wyko­na­niu podo­bi­zny dowol­nego kra­snala wro­cław­skiego w for­mie pła­skiej lub prze­strzen­nej z surow­ców wtór­nych.
Każda praca powinna być opi­sana kar­teczką z danymi: imię i nazwi­sko, klasa
autora, imie­niem kra­snala, jakiego przed­sta­wia praca.

Ter­min:
Prace kon­kursowe można dostar­czać do świe­tlicy budynku B od 6 do 22 marca 2024.
Wyniki zostaną opu­bli­ko­wane na stro­nie inter­ne­to­wej szkoły w zakładce świe­tlica w dniu 26 marca 2024.
Prace dostar­czone na kon­kurs prze­cho­dzą na wła­sność orga­ni­za­tora.

Zapra­szamy do udziału i życzymy wspa­nia­łych pomy­słów.

Zespół Nau­czy­cieli świe­tlicy

 

,,Z mapą przez świat” to projekt podróżniczy, który jest realizowany na zajęciach w świetlicy.
Tym razem uczniowie zapoznali się z kontynentem afrykańskim, jego kulturą, fauną i florą.
Dzieci poznały państwa, większe miasta i rzeki oraz uznały, że jest to kontynent pełen
kontrastów.

 

IMG 3204

W trakcie zajęć świetlicowych uczniowie zapoznali się z informacjami o pingwinach poprzez
rozmowę i obejrzenie prezentacji a zwieńczeniem zajęć było wykonanego pingwina z
kolorowego papieru. Wszystkie pingwinki są bardzo ładne, gratulujemy talentu naszym
podopiecznym!

IMG 3175IMG 3176

 

W lutym odbyły się warsztaty na temat savoir-vivre’u. Z obejrzanych prezentacji multimedialnych oraz przeczytanych opowiadań z literatury dziecięcej świetliczaki wywnioskowały, że dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. Uczniowie odkrywali zasady savoir-vivre’u w różnych aspektach życia. Zajęcia plastyczne pod hasłem „Dobre maniery są kluczem do życia wśród ludzi – Budujemy wspólny świat oparty na dobrych manierach” podsumowały istotne reguły z kultury bycia, kultury słowa, kultury ubioru i wyglądu, kultury spożywania posiłków oraz higieny osobistej.

 

IMG20240219100942IMG20240223160605

IMG 20240222 162439